Etický kodex

Etický kodex pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry.

 1. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 2. Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
 3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 4. Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
 5. Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat  pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD.
 6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 8. Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD. Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 9. Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD.

Tento etický kodex byl přijat  sněmem České asociace pracovníků linek důvěry, který se konal 20. 10. 1998 v Hradci Králové.

Etický  kodex  internetové poradny

iKodex  je určen  současně veřejnosti i  poskytovatelům služby. Definuje elementárně službu a vymezuje základy etiky vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem.  

Zkrácený název:  iKodex

 1.  Internetová poradna ( iP )  umožňuje informační kontakt s klienty a  kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
 2. Na klienta nebude  vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy,  politiky , ideologie nebo sexuální orientace.
 3. iP je služba u které musí být  současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání. 
 4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.
 5. Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného  spojení mezi klientem a iP.
 6. Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních,  sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje  zákonům ČR.
 8. Aktivita  iP vůči klientovi není jen dílem jedince ­- je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen  XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci.

Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist