Stanovy ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s.

Čl. 1 Název, sídlo, působnost

Název: ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry, z. s.

Působnost: Česká republika

Sídlo: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice

 

Čl. 2 Poslání

Česká asociace pracovníků linek důvěry (dále jen ČAPLD) je spolkem občanů pracujících nebo podporujících zařízení poskytující psychosociální a zdravotní služby, které se specializují částečně nebo plně na poskytování služby telefonické krizové pomoci.

 

Čl. 3 Účel ČAPLD

ČAPLD jako nepolitická nevládní organizace, která zaměřuje svou činnost v oblasti linek důvěry, zejména na ochranu zájmů pracovníků zapojených do činnosti linek důvěry (LD) a jejich klientů. Činí tak v oblasti odborné, ediční i hospodářské a sleduje etickou úroveň práce na lince důvěry.

 

Svou působnost zaměřuje na:

o   ochranu práv pracovníků

o   ochranu práv klientů

o   napomáhá při vzdělávání profesionálních i laických pracovníků linek důvěry (formou výcviku, supervize a konzultační činnosti) a vydává o něm kvalifikační osvědčení, sleduje rozšiřování sítě linek důvěry v regionech a podporuje ho

o   dbá o návaznost další práce formou systematického mapování psychosociálních a zdravotních služeb, případně iniciuje zřizování dalších středisek

o   spolupracuje s navazujícími pomáhajícími zařízeními, se součástí integrovaného záchranného systému, s orgány státní správa a samosprávy, s ostatními LD a krizovými centry v tuzemsku a zahraničí

o   informuje veřejnost vlastní propagační činností a spoluprací se sdělovacími prostředky

o   organizuje přednášky, semináře a další akce pro členy i nečleny Asociace

o   podporuje odbornou způsobilost pracovišť linek důvěry

 

Čl. 4 Členství v ČAPLD

Členem ČAPLD se může stát právnická osoba, která má zájem o aktivní členství, souhlasí se stanovami a byla doporučena jedním stávajícím členem ČAPLD.

Fyzická osoba má status čestného člena.

 

O členství rozhoduje předsednictvo ČAPLD po přijetí písemné přihlášky žadatele o členství a na základě splnění požadovaných kritérií. Předsednictvo informuje o nově přijatých členech na sněmu ČAPLD. Právoplatným členem ČAPLD se žadatel stává po písemném sdělení o přijetí předsednictvem a po zaplacení členských příspěvků.

Zakládajícími členy ČAPLD jsou osoby uvedené v prezenčních listinách přípravných setkání 4. 11. a 9. 1. 1995 v Praze.

 

Čl. 5a Práva a povinnosti člena ČAPLD jako právnické osoby

 

Člen ČAPLD má právo:

o   účastnit se všech akcí ČAPLD a být o nich informován

o   volit a být volen do všech funkcí v orgánech ČAPLD

o   na ochranu svých profesních zájmů, pokud jsou v souladu se stanovami, zásadami a návaznými dokumenty ČAPLD

o   podílet se na všech činnostech ČAPLD podle svých možností a využívat k tomu prostředků a zařízení ČAPLD

o   hlasovat

 

Člen ČAPLD je povinen:

o   seznámit se se Stanovami, organizačním řádem a návaznými dokumenty ČAPLD

o   podporovat účely a cíle ČAPLD (viz. čl.3)

o   včas platit členské příspěvky ve stanoveném termínu, výše členského příspěvku je každoročně odhlasovaná na sněmu ČAPLD

o   řídit se etickým kodexem a stanovami ČAPLD

 

 

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká:

o   písemným oznámením člena předsedovi rady ČAPLD o ukončení členství

o   úmrtím člena jako fyzické osoby

o   vyloučením pro porušování stanov ČAPLD

 

Členství může být ukončeno vyloučením člena pro hrubé porušení stanov a poškození dobrého jména ČAPLD – o vyloučení rozhoduje předsednictvo ČAPLD. Vyloučením může členství zaniknout jen tehdy, pokud člen:

a/ opakovaně i přes písemné upozornění závažným způsobem porušuje stanovy ČAPLD

b/ je v prodlení s platbou příspěvku do konce daného kalendářního roku a ani po upozornění ze strany rady ČAPLD příspěvek neuhradí.

o   zánikem právnické osoby

o   ukončením členství

o   Členství je ukončeno, jestliže se člen déle než dva roky bez omluvy neúčastní sněmu ČAPLD nebo neplatí členské příspěvky ve stanovené lhůtě.

Členství je ukončeno zrušením registrace právnické osoby k výkonu služby Telefonické krizové pomoci dle Zákona 108/2006 Sb.

 

 

 

 

Čl. 7 Orgány ČAPLD

Orgány ČAPLD jsou: sněm, předsednictvo

 

Sněm ČAPLD je svoláván písemně jedenkrát ročně. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Na písemné doporučení nejméně jedné třetina členů. Sněm hodnotí činnost ČAPLD za období od minulého sněmu, všech jejich správních orgánů, schvaluje program, stanovy a jejich změny, hospodaření. Volí své orgány na období 4 let.

 

Předsednictvo ČAPLD: Předsednictvo je nejméně tříčlenné. Tvoří jej předseda, místopředseda a tajemník ČAPLD. Řídí činnost ČAPLD v období mezi sněmy. Rozhoduje o finančních a organizačních záležitostech. Může pověřit dalšího člena zastupováním v konkrétních záležitostech

 

Předseda ČAPLD: Je volen na sněmu přímou volbou. Zastupuje ČAPLD na veřejnosti, jedná jejím jménem, řídi činnost ČAPLD, svolává nejméně 3x ročně zasedání předsednictva ČAPLD, svolává sněm. Spolu s místopředsedou a disponuje právem podpisu finančních záležitostí ČAPLD. Předseda ČAPLD má právo svolat mimořádný sněm v jakémkoli časovém rozpětí.

 

Místopředseda: Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, má shodné pravomoci a povinnosti s předsedou.

 

Tajemník: Tajemník zajišťuje organizační a informační kontinuitu ČAPLD. Spolu s předsedou a místopředsedou disponuje právem podpisu ve finančních záležitostech ČAPLD. Vede evidenci členstva. Vede evidenci dokumentů ČAPLD.

 

Čl. 8 Kontrolní činnost

Kontrola hospodaření je prováděna smluvně. Za uzavření smlouvy je odpovědný předseda ČAPLD, který je povinen výsledky hospodaření předkládat předsednictvu a sněmu.

 

Čl. 9 Hospodaření a majetek

ČAPLD je samostatnou právnickou osobou. Finanční prostředky:

o   Členské příspěvky - výši členských příspěvků stanovuje organizační řád ČAPLD

o   Příspěvky z vlastní hospodářské činnosti

o   Dary a věnování

o   Veřejné subvence, dotace a příspěvky jiných organizací

 

Čl. 10 Zánik sdružení

o   rozhodnutím sněmu, hlasují-li pro zrušení nejméně dvě třetiny přítomných delegátů, popřípadě nejméně nadpoloviční většina všech evidovaných členů ČAPLD

o   způsobem vymezeným zákonem č. 89/2012 Sb.

 

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny celostátním sněmem ze dne 4. 11. 2013 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 20.10. 1998. Stanovy jsou platné od 1. 1. 2014.

Změna názvu, změna právní formy na zapsaný spolek a sídlo byla schválena předsednictvem k 30. 6. 2014.

 

 

Příloha č. 1

 

Zásady a návazné dokumenty České asociace pracovníků linek důvěry

 

Linky důvěry jsou pracoviště poskytujících telefonickou krizovou pomoc dle §55 zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

 

K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy klient potřebuje). Předností služeb linek důvěry je jejích anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a provázanost s dalšími službami.

 

Většina linek důvěry poskytuje tuto službu v ceně běžného tarifu. Své služby nabízí s využitím pevného nebo mobilního telefonického čísla, popř. i přes aplikaci skype. Některé linky důvěry umožňují volání zároveň pevné i mobilní číslo. Část linek důvěry poskytuje své služby na bezplatném telefonním čísle.

 

Linky důvěry mohou poskytovat své služby ve vymezeném čase, který je uveden v propagačních materiálech, na www stránkách apod. Pracoviště spolupracující s Českou asociací pracovníků linek důvěry uvádějí prostřednictvím záznamníku v době mimo provozní doby kontakt na pracoviště poskytující nonstop provoz. Mnohá pracoviště linek důvěry poskytují své služby nepřetržitě.

 

Značná část linek důvěry zaměřuje svoji činnost v místě svého regionu. Nedílnou součástí činnosti těchto linek důvěry je proto zpracování regionální databáze kontaktů psychosociální sítě (kontakty na právníky, psychology, poradny, azylové domy, krizová centra apod.). Odborná i laická veřejnost proto využívá možnost získat na linkách důvěry ověřený kontakt na další pracoviště. Faktem zůstává, že se i na tato pracoviště obracejí nejenom lidé v daném regionu, ale i z dalších míst v České republice i ze zahraničí.

 

Mimo výše uvedený typ existují linky důvěry s celostátní působností. Jedná se o pracoviště, které svůj charakter práce zaměřují na konkrétní skupinu uživatelů (linky důvěry pro oběti domácího násilí, pro děti, pro seniory, pro nemocné AIDS apod.).

S ohledem na rozvoj moderních komunikačních technologií poskytují mnohá pracoviště své služby prostřednictvím internetu. K přednostem této služby patří vysoká míra anonymity a cenová dostupnost (služby tohoto charakteru jsou poskytovány zdarma).

 

Požadavky na krizového pracovníka

Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka (krizového pracovníka) je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Inventář dovedností a znalostí krizového pracovníka:

* dovednosti aktivního naslouchání s důrazem na vcítění;

* dovednosti krizové intervence a vyjednávání;

* dovednosti zacházení s oběťmi a rovněž s klienty, kteří ztratí vládu nad ničivými a sebezničujícími impulzy;

* znalosti pomáhající (psychosociální) sítě a dovednosti nepředpojaté spolupráce s ní;

* znalosti základů právního vědomí;

* znalosti základů první pomoci;

* dovednosti při vedení dokumentace a komunikace v týmu;

* dovednosti při získávání a předávání informací;

* sebereflexe

 

 

Systém specializačních výcviků v oblasti krizové intervence

V současné době je několik vzdělávacích institucí, které nabízejí výcviky v telefonické krizové intervenci. Výcviky jsou podobně rozsáhlé (100-150 hodin) a do značné míry podobné. Obsahují základní sumu informací, nabídku dovedností a sebe zkušeností, které jsou základem pro práci na lince důvěry s předpokladem, že budou nadále rozvíjeny formou práce v týmu a supervize.

 

Inventář témat:

* technika hovoru

* historie linek důvěry

* principy hovorů

* etické aspekty práce na LD

* teorie krize

* vývojová psychologie

* specifika TKI u dětí a dospívajících

* problematika seniorů

* práce v týmu

* specifika krizových situací v partnerství a manželství

* psychosociální síť

* sociálně-právní problematika

* závislosti

* gynekologie a sexuologie

* trauma

* suicidium

* problematika týraných a zneužívaných lidí

* krize a tělo

* krize a nemoc

* psychopatologie

 

Inventář dovedností:

* komunikační dovednosti

* technika hovoru

* práce s hlasem

* aktivní naslouchání

* dotazování

* práce se zakázkou

* práce s mlčením, pláčem, s panikou, se vztekem

* práce s informativními a testovacími hovory

* dovednost vymezit se u hovoru za účelem sexuálního uspokojení

* zacházení s vlastními emocemi

* práce s PC, zápis hovoru do počítače

 

Použitá literatura:

D. Vodáčková a spol., Krizová intervence. 2002. Remedium Praha.

Zákon 108/P2006 Sb. o sociálních službách