Stanovy ČAPLD

Čl.1 

Název: Česká asociace pracovníků linek důvěry 

Působnost: Česká republika

Sídlo: Belgická 22, 120 00 Praha 2

Čl. 2 Poslání

Česká asociace pracovníků linek důvěry (dále jen Asociace nebo ČAPLD) je stavovským občanským sdružením občanů pracujících v zařízeních poskytujících psychosociální a zdravotní služby a specializujících se částečně nebo plně na krizovou telefonickou pomoc těchto zařízení samotných.

Čl. 3 Účel Asociace

Asociace jako nepolitická nevládní organizace zaměřuje svou činnost v oblasti linek důvěry, zejména na ochranu zájmů pracovníků zapojených do činnosti linek důvěry (LD) a jejich klientů. Činí tak v oblasti odborné, ediční i hospodářské a sleduje etickou úroveň práce na lince důvěry.

Svou působnost zaměřuje na:

Čl. 4 Členství v asociaci

Členem Asociace se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splňuje kvalifikační předpoklady stanovené odbornou radou.

O členství rozhoduje předsednictvo ČAPLD po přijetí písemné přihlášky žadatele o členství a na základě splnění požadovaných kritérií. Předsednictvo informuje o nově přijatých členech na sněmu Asociace. Právoplatným členem asociace se žadatel stává po písemném sdělení o přijetí předsednictvem a po zaplacení členských příspěvků.

Členství zaniká vystoupením - na základě podání písemné odhlášky předsednictvu ČAPLD, úmrtím nebo vyloučením pro neplnění povinností anebo pro porušování stanov Asociace. Předsednictvo o zániku členství informuje členy Asociace na sněmu. Status čestného člena přiznává sněm na základě zvláštních ustanovení. Zakládajícími členy ČAPLD jsou osoby uvedené v prezenčních listinách přípravných setkání 4.11. a 9.1. 1995 v Praze

Čl. 5 Práva a povinnosti člena Asociace

Člen Asociace má právo:

Člen asociace je povinen:

Čl. 6 Orgány asociace

Orgány Asociace jsou sněm, předsednictvo ČAPLD, předseda, odborná rada. Nejvyšším orgánem Asociace je celostátní sněm. Je svoláván písemně jedenkrát ročně. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Na písemné doporučení nejméně jedné třetina členů Asociace je předseda povinen svolat mimořádný sněm v jakémkoli časovém rozpětí. Sněm hodnotí činnost ČAPLD za období od minulého sněmu, všech jejich správních orgánů, schvaluje program, stanovy a jejich změny, hospodaření. Volí své orgány na období 2 let.

Předseda : Je volen na sněmu přímou volbou. Zastupuje ČAPLD na veřejnosti, jedná jejím jménem, svolává nejméně 3x ročně zasedání předsednictva Asociace, svolává sněm. Spolu s tajemníkem a hospodářem disponuje právem podpisu finančních záležitostí Asociace.

Předsednictvo : Předsednictvo je nejméně tříčlenné. Tvoří jej předseda, místopředseda a tajemník Asociace. Řídí činnost ČAPLD v období mezi sněmy. Rozhoduje o finančních a organizačních záležitostech. Jmenuje do funkce hospodáře. Může pověřit dalšího člena  zastupováním v konkrétních záležitostech

Tajemník : Tajemník zajišťuje organizační a informační kontinuitu Asociace. Spolu s předsedou a hospodářem disponuje právem podpisu ve finančních záležitostech ČAPLD. Vede evidenci členstva.Vede evidenci dokumentů Asociace.

Odborná rada : Odborná rada je poradním orgánem předsednictva ČAPLD. Pracuje na zvyšování kvality a odborném růstu pracovišť linek důvěry, hlásících se k platformě Asociace. Vedoucí odborné rady je jmenován a odvoláván předsedou ČAPLD na návrh předsednictva.

Čl. 7 Kontrolní činnost

Kontrola hospodaření je prováděna smluvně. Za uzavření smlouvy je odpovědný předseda Asociace, který je povinen výsledky hospodaření předkládat předsednictvu a sněmu.

Čl 8 Hospodaření a majetek

Asociace je samostatnou právnickou osobou. Finanční prostředky :

Čl. 9 Zánik organizace

Čl 10 Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny celostátním sněmem ze dne 29.5. 2004 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 20.10. 1998