O linkách důvěry

Linka důvěry jako pracoviště krizové intervence mají více než čtyřicetiletou tradici a nesmazatelné místo v naší společnosti. V současné době je v České republice téměř čtyřicet linek důvěry, které pracují na stejném principu: nabízejí anonymní telefonický kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení. 

Jako všude ve světě, tak i u nás byla linka důvěry koncipována jako instituce, která  bude  nápomocná v prevenci sebevražednosti,  depresivních stavů, psychických poruch a nemocí. Postupem času se však linky důvěry začaly vyvíjet a  vnitřně  proměňovat. Ukázalo se, že  prevence sebevražd by sama o sobě nestačila k pomoci lidem, kteří se na ně obracejí.

Největší  část  klientely  linek  důvěry  tvoří  lidé v krizových  stavech. Linky důvěry dnes nabízejí širokou psychosociální pomoc a neomezují se přitom jen na úzce chápanou zdravotnickou pomoc při propuknutí choroby. 

Mezi zdravím a nemocí je neutrální území „nikoho“. Na tomto území však žije člověk svoji každodennost a v ní prožívá své těžkosti. A lidem prožívajícím potíže i tohoto charakteru jsou připraveni pracovníci linek důvěry pomoci na základě pragmatického pravidla platného v medicíně: lépe je postižením předcházet, než je léčit. Činnost linek důvěry tak představuje jednu z účinných, finančně však nejméně náročných forem prevence.

Charakteristika linek důvěry

Linky důvěry jsou pracoviště poskytujících telefonickou krizovou pomoc. K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Předností služeb linek důvěry je jejích anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a  provázanost s dalšími službami.

  •  Většina linek důvěry poskytuje tuto službu v ceně běžného tarifu. Své služby nabízí s využitím pevného nebo mobilního telefonického čísla. Některé linky důvěry umožňují volání zároveň pevné i mobilní číslo. Část linek důvěry poskytuje své služby na bezplatném telefonním čísle (předvolba 800).
  • Linky důvěry mohou poskytovat své služby ve vymezeném čase, který je uveden v propagačních materiálech, na www stránkách apod. Pracoviště spolupracující s Českou asociací pracovníků linek důvěry uvádějí prostřednictvím záznamníku v době mimo  provozní doby kontakt na pracoviště poskytující nonstop provoz. Mnohá pracoviště linek důvěry poskytují své služby nepřetržitě.
  • Lze konstatovat, že značná část linek důvěry zaměřuje svoji činnost v místě svého regionu. Nedílnou součástí činnosti těchto linek důvěry je proto zpracování regionální databáze kontaktů psychosociální sítě (kontakty na právníky, psychology, poradny, azylové domy, krizová centra…). Odborná i laická veřejnost proto využívá možnost získat na linkách důvěry ověřený kontakt na další pracoviště. Faktem zůstává, že se i na tato pracoviště obracejí nejenom lidé v daném regionu, ale i z dalších míst v České republice i ze zahraničí. Mimo výše uvedený typ existují linky důvěry s celostátní působností.  Jedná se o pracoviště, které svůj charakter práce zaměřují na konkrétní skupinu uživatelů (linky důvěry pro oběti domácího násilí, pro děti, pro seniory, pro nemocné AIDS…).
  • S ohledem na rozvoj moderních komunikačních technologií poskytují mnohá pracoviště své služby prostřednictvím internetu. K přednostem této služby patří vysoká míra anonymity a cenová dostupnost (služby tohoto charakteru jsou poskytovány zdarma).

Stručný seznam literatury:

  • KNOPPOVÁ, D. Telefonická krizová intervence. 2. vyd. Praha: Remedium, 1997. 303 s. 
  • ŠPATÉNKOVÁ, N. Krize. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 132 s. ISBN 80-247-0888-4
  • ŠPATÉNKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 200 s. ISBN 80-247-0586-9
  • VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 542 s. ISBN 80-7178-214-9

Upřesnit hledání

Používá se systém OpenWeb
Česká asociace pracovníků linek důvěry, z.s., Tvůrce stránek nr1, © 2019
TOPlist