Back

Tisková zpráva: Linky důvěry v první linii

  1. 12. 2020

„Linky důvěry (krizové linky) tvořily klíčový základ krizových intervenčních služeb v době koronavirové krize v ČR i v zahraničí“, uvedl ve svém výzkumu v červnu 2020 PhDr. Štěpán Vymětal z pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví. Jen ve sledovaném období, tj. 12. 3. 2020 – 17. 5. 2020, služby Linek důvěry využilo přes 42 000 lidí. Dalších 22 000 hovorů evidovala ve sledovaném období linka MZ. V první vlně Covidové krize v ČR zaznamenaly některé z linek nárůst kontaktů až o 300 % oproti standardnímu období.

V první vlně na jaře 2020 se obraceli na pracoviště linek lidé s tématy strachu, úzkosti, nejistoty spojené s novou situací, potřebou informací kolem nemoci Covid. Zajímali se o příznaky, možnosti ochrany, dostupnost služeb a pomůcek. Řešili nesrozumitelnost nařízení, byli zmateni v důsledku mnoha změn. Docházelo k ekonomickým a existenčním problémům (zaměstnání, bydlení, dluhy), k prohloubení psychických potíží.  Zhoršila se dostupnost sociálních a zdravotních služeb, stupňovaly se problémy v rodinách (změna běžného režimu fungování rodin, konflikty, domácí násilí, frustrace z nové situace apod.).

V aktuální druhé vlně narostl počet dětí, kterým chyběl přirozený sociální kontakt s vrstevníky, děti prožívaly úzkostné stavy, častější je i téma sebevražedných myšlenek a tendencí. Jednotliví členové rodin pociťují beznaděj, frustraci a skepsi, protože nepříznivá situace trvala již příliš dlouho a nebylo vidět konce. Psychická zátěž byla stále znatelnější, včetně obav o místa v nemocnicích či odkládání operací. Nemoc byla přítomna všude včetně blízkého okolí.  V souvislosti s vládními restrikcemi chyběl přirozený ventil pro vybití přetlaku.

V dobré víře a s úmyslem pomoci lidem vznikalo mnoho nových telefonních linek, ačkoliv pro krizové situace máme v ČR vybudovaný dobře fungující a dostupný systém okamžité odborné pomoci. Lidé tak mohli být ze záplavy kontaktů zmatení, s čím a kam se mohou obracet.

Některá z pracovišť byla nad maximem svých možností, přesto se konzultanti snažili poskytnout pomoc co největšímu počtu volajících lidí. I přes mimořádnou situaci se linky důvěry snažily řešit jak problémy s technickým vybavením, tak i nedostatek personálních kapacit. Dle Pejšové by pomohlo flexibilnější nastavení systému financování sociálních služeb i procesu registrace a přijímání nových pracovníků tak, aby bylo možné pružně reagovat na mimořádné situace.

Vnímám důležitost a svou dostupností i jedinečnost této formy pomoci občanům ČR. Lidé mohou využít kontaktu prostřednictvím telefonu, e-mailu, skypu či chatu. ČAPLD zastřešuje pracoviště linek a reaguje na aktuální dění ve společnosti. V ČR je vytvořen funkční systém vzájemně spolupracujících krizových linek s vysokým odborným standardem a tradicí. Linky důvěry mají nezastupitelné místo v pomoci lidem nejen v mimořádných a krizových situacích“, uzavírá Pejšová.

Mgr. Pavla Pejšová, předsedkyně ČAPLD

Tel.: 606 356 712. Email: pavla.pejsova@seznam.cz

Výzkum: https://www.mzcr.cz/…pdf